Ireneusz Kalinowski IRMEDIA
ul. Powsińska 75/42
02-903 Warszawa
e-mail:
sklep@severin.sklep.pl
tel.: +48 22 402 46 13, +48 501 752 462

....................................., dnia .....................................

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

...................................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)

...................................................................................................................

Reklamacja towaru


Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ..................................... produkt

............................................................................................................................................................ jest wadliwy.

Wada polega na:

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Wada została stwierdzona w dniu .......................................................................... .
Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

1. wymiany towaru na nowy na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)

2. nieodpłatnej naprawy towaru na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)

3. obniżenia ceny towaru o kwotę ....................... (słownie: ................................................................................................................) zł.
Proszę o zwrot podanej kwoty na konto:……......................................................................................................... / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)

4. odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto: …………..................................................................... /przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
Z poważaniem


..................................... *niepotrzebne skreślić